Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MORIOKA

Tên tiếng Anh: MORIOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       3-4-1 Osawakawara, thành phố Morioka, Iwate, 020-0025, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-19-651-5530

Fax: +81-19-651-5553

Website:        http://www.mjls.jp/