Tháng 10

27

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ IAY

Tên tiếng Anh: IAY INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE

Logo trường:                                       

Địa điểm: 13 Nishi-4, Minami-1, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0061, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-11-281-5188

Fax: +81-11-222-4560

Website:        http://www.myiay.com/j

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SOKEN GAKUEN KANYOBI

Tên tiếng Anh: SOKEN GAKUEN KANYOBI JAPANESE LANGUAGE COURSE

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-30 Nishi4, Kita20, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 001-0020

Số điện thoại: 011-757-5522

Fax: 011-758-5967

Website: http://www.kanyobi-nihongo.jp/

Tháng 08

25

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAPPORO

Tên tiếng Anh: JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE OF SAPPORO

Logo trường:  

Địa điểm: 2-7 Nishi-26, Minami-6, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 064-0806

Số điện thoại: 011-562-7001

Fax: 011-562-7002

Website: http://jli.co.jp/